Vedtekter for Norsk Digital Kultur

§ 1. ORGANISASJON

§ 1-1 Navn og definisjoner

a)    Organisasjonens navn skal være Norsk Digital Kultur.

b)    Vedtektene gjelder for alle organisasjonsledd organisert av Norsk Digital Kultur: medlemsforeninger.

c)    Norsk Digital Kultur er en frivillig og ikke-kommersiell organisasjon og er partipolitisk og religiøst uavhengig.

§ 1-2 Formål

Norsk Digital Kultur er et forbund for barne- og ungdomsorganisasjoner som organiserer digital kultur i Norge. Organisasjonen skal fremme den digitale kulturen ovenfor myndigheter og samfunnet forøvrig, og skape møteplasser for medlemsforeningene.

Norsk Digital Kultur skal legge til rette for at ungdom kan skape og utvikle møteplasser for digital kultur, og bidra til å styrke samarbeidet mellom medlemsforeningene

§ 1-3 Foreningers rett

Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Norsk Digital Kultur. Norsk Digital Kulturs sentrale organer kan ikke avsette eller velge tillitsvalgte i medlemsforeningene, og kan heller ikke overprøve avgjørelser fattet av deres egne valgte organer.

Ingen endring i vedtektene kan frata en medlemsforening retten til å melde seg ut av forbundet.

§ 2. KONTINGENT

§ 2-1 Tilslutning til forbundet

En person regnes som medlem av Norsk Digital Kultur dersom man har frivillig meldt seg inn i en av forbundets medlemsforeninger og har betalt en årlig medlemskontingent. Medlemskap sluttes i hver enkelt medlemsforening, som skal føre sin egen medlemsliste etter regler bestemt av sentralstyret.

§ 2-2 Medlemskontingent

Medlemsforeninger må innkreve en årlig kontingent fra sine medlemmer. Kontingentsatsen settes av foreningene selv, men kan ikke være mindre enn minstesatsen for å motta nasjonal grunnstøtte.

Kontingentinnbetaling må være dokumentert og kunne etterprøves. All dokumentasjon på kontingentbetalinger skal oppbevares av medlemsforeningene og gjøres tilgjengelig for Norsk Digital Kultur  ved forespørsel.

§2-3 Forbundskontingent

Landsmøte fastsetter en årlig forbundskontingent som betales av hver medlemsforening, og innkreves av sentralstyret etter en angitt frist. Innbetaling av forbundskontingenten skjer etterskuddsvis.

 

§ 2-4 Forfall av kontingenten

Hvis forbundskontingenten ikke betales innen angitt frist, mister alle medlemmer fra medlemsforeningen det gjelder stemmerett, men ikke tale- og forslagsrett på Landsmøtet. Er ikke forbundskontingenten betalt innen 6 måneder etter opprinnelig forfall regnes medlemsforeningen som utmeldt av forbundet.

§ 3. MEDLEMSFORENINGER

§ 3-1 Medlemsforeninger

En medlemsforening regnes som en gruppe som frivillig har meldt seg inn i forbundet og som tilfredsstiller kravene fremsatt i disse vedtektene.

§ 3-2 Krav til medlemskap

Som medlemsforening i Norsk Digital Kultur godtas kun de foreningene som har aktivitet som faller inn under forbundets interesseområder, og som oppfyller følgende krav:

●     Har minst 5 medlemmer under 26 år.

●     Har demokratiske vedtekter som gir medlemmene innflytelse på foreningens drift.

●     Har valg av minst ett styreverv hvert år.

●   Fører medlemsliste som oppgir informasjonen om navn, fødselsdato, adresse og betalingsdato.

●     Har en medlemskontingent på minimum 50 kr.

Medlemsforeninger som ikke oppfyller kravene til medlemskap har ikke krav på medlemsfordeler fra Norsk Digital Kultur.

§ 3-3 Innmeldingsprosess

Alle foreninger som ønsker å bli medlem av forbundet og som tilfredsstiller krav til medlemskap kan søke om medlemskap. Sentralstyret kan godkjenne slike søknader. 

Sentralstyret skal avslå søknader fra foreninger som de mener ikke faller inn under noen av Norsk Digital Kulturs interesseområder, aktivt motarbeider Norsk Digital Kultur eller som driver med ulovlige aktiviteter.

Sentralstyrets avgjørelse om å avslå en søknad kan ankes til Landsmøtet. Søkeren har da talerett i saken på Landsmøtet.

§ 3-4 Utmelding

En forening skal regnes som utmeldt med øyeblikkelig virkning fra det tidspunktet man mottar en slik henvendelse skriftlig. Dette gjelder både ordinære medlemsforeninger og observatørmedlemskap. Utmelding krever ikke godkjenning fra forbundet sentralt.

§ 4. LANDSMØTET

§ 4-1 Definisjon og saksbehandling

Landsmøtet er Norsk Digital Kultur øverste myndighet, og skal avholdes hvert år. Sentralstyret innkaller til Landsmøtet og står for den praktiske organiseringen.

Alle saker som skal behandles på Landsmøtet må leveres senest fire uker i forkant. Landsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å ta inn saker på sakslisten, selv om de er innmeldt etter denne fristen. Utfyllende regler for gjennomføringen av Landsmøtet vedtas i en egen forretningsorden.

§ 4-2 Innkallinger

Første innkalling til Landsmøtet må være sendt til alle ledd i forbundet senest åtte uker i forveien, og må angi alle gjeldende frister og fortelle når og hvor Landsmøtet skal avholdes.

Andre innkalling sendes til alle ledd i forbundet minst fire uker før Landsmøtet. Denne skal inneholde informasjon om hvordan man melder seg på Landsmøtet i tillegg til den samme informasjonen som i den første innkallingen og eventuelle andre saker som er ferdig forberedt.

Siste innkalling må sendes til medlemsforeningene, de valgte landsmøtedelegatene, varadelegatene og sentralt tillitsvalgte senest to uker i forkant, og skal inneholde informasjon om dagsorden, alle innkomne forslag, samt kopi av forbundets vedtekter og gjeldende program.

§ 4-3 Representanter til Landsmøtet

På Landsmøtet møter følgende med tale-, forslags- og stemmerett:

●     Delegater valgt fra medlemsforeningene

Følgende med tale- og forslagsrett:

●     Sentralstyret, observatører og varadelegater valgt fra medlemsforeningene, leder eller annen tillitsvalgt fra foreninger med observatør-medlemskap,

Følgende med talerett i angjeldende saker:

●     Gjester invitert av Norsk Digital Kultur.

§ 4-4 Valg av representanter til Landsmøtet

Styret eller årsmøtet til en medlemsforening velger delegater og varadelegater til Landsmøtet ut i fra sin medlemsmasse og alle medlemmer i foreningen må ha anledning til å stille til valg. 14 dager før Landsmøtet må medlemsforeningen ha sendt inn en liste til sentralstyret over de som har blitt valgt til å representere forening. Sentralstyret kan gi dispensasjon på denne fristen.

§ 4-5 Fordelingsnøkkel

Hver medlemsforening kan sende inntil to delegater hver.

§ 4-6 Saksliste

Sentralstyret er forberedende organ for alle saker under Landsmøtet.

Følgende saker tas alltid opp:

1.   Konstituering. Herunder valg av møteledelse og referenter, samt godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden.

2.    Årsmelding fra sentralstyret.

3.    Vedtektsendringer.

4.    Regnskap og budsjett

5.    Valg av:

●        Leder

●        Nestleder

●        5 medlemmer til sentralstyret

●        1. varamedlem til sentralstyret

●        2. varamedlem til sentralstyret

§ 4-7 Ekstraordinært landsmøte

Det innkalles til ekstraordinært Landsmøte dersom minst 1/4 av medlemsforeningene krever det. Innkalling må være sendt til alle med møterett senest tre uker før tinget skal avholdes. Kun saker nevnt i innkallingen kan tas opp på et ekstraordinært Landsmøte.

Som delegater og varadelegater til ekstraordinære Landsmøte regnes de valgt til forrige ordinære Landsmøte. En medlemsforening kan supplere sin delegasjon ved frafall, men må i så fall gjøre dette senest en uke i forkant av tinget. Med unntakene nevnt ovenfor bruker man ellers reglene for ordinære Landsmøte der det er hensiktsmessig.

§ 5. VALG I NORSK DIGITAL KULTUR

§ 5-1 Hvem innstiller på hvem?

Sentralstyret er ansvarlig for å oppnevne en valgkomité som skal innstille på alle verv som skal fylles på landsmøtet.

§ 5-2 Votering i valg

Valg av personer til sentrale verv skal gjennomføres skriftlig. Valget gjennomføres plass for plass, og krever absolutt flertall. Hvis det finnes flere kandidater til vervet, og ingen av kandidatene oppnår absolutt flertall, vil den kandidaten med færrest stemmer bli eliminert og valgrunden gjentas.

§ 5-3 Varighet på verv

Alle  sentrale verv i organisasjonen trer i kraft når landsmøtet heves, og gjelder frem til neste ordinære landsmøte

§ 5-4 Nominasjoner

Alle medlemmer i Norsk Digital Kultur kan nomineres som kandidater til sentrale organer og kun medlemmer av forbundet kan nominere kandidater. Alle nominasjoner må være gitt til sentralleddet senest fire uker før Landsmøtet, men valgkomiteen kan nominere kandidater frem til utgangen av Landsmøtets første dag.

§ 6 SENTRALE ORGANER

§ 6-1 Sentralstyret 

Sentralstyret er Norsk Digital Kulturs øverste myndighet mellom Landsmøtene og består av leder, nestleder , 5 sentralstyremedlemmer og 2 varamedlemmer i rekkefølge.

Sentralstyret skal iverksette vedtak fattet av Landsmøtet og ta seg av den strategiske ledelsen av forbundet, samt ta alle nødvendige fortløpende avgjørelser for Norsk Digital Kultur sentralt. Sentralstyret har ansvar for å gjennomføre arbeidsprogrammet vedtatt av Landsmøtet, og vedtar utdypende politikk ved behov.

Sentralstyret kan inngå forpliktende avtaler på vegne av Norsk Digital Kultur sentralt. Alle avgjørelser tatt av sentralstyret skal være tilgjengelige for Norsk Digital Kulturs medlemmer og skal rapporteres til Landsmøtet

Sentralstyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for forbundet.

§ 6-2 Sentralstyremøter

Styremøter innkalles med saksliste. Det kan innkalles til styremøte når leder eller to av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktige når minst fire medlemmer av styret er tilstede. 

Dersom faste medlemmer av styret ikke kan møte til et sentralstyremøte, deltar varamedlemmene med stemmerett.

§ 6-3 Signaturrett og prokura

Følgende har signaturrett i Norsk Digital Kultur:

  • Styret i fellesskap
  • Leder og nestleder i fellesskap

Følgende har prokura i Norsk Digital Kultur:

  • Leder alene
  • Nestleder alene

§ 6-4 Ved frafall

Ved frafall av et styremedlem trer varamedlemmene inn i vervet ut perioden. Sentralstyret kan supplere seg selv med varamedlemmer ved frafall eller opprykk. Ved frafall av leder eller nestleder kan Styret konstituere denne rollen internt ut gjeldende styreperiode.

§ 7. VEDTEKTENE

§ 7-1 Endring av vedtektene

Vedtektene til Norsk Digital Kultur kan endres av Landsmøtet og kun medlemmer av forbundet kan sende inn forslag. Alle endringsforslag må vedtas med minst 2/3 flertall. 

 

Endring av § 1 og 7 foregår etter samme framgangsmåte som for vanlige vedtektsendringer, men krever 3/4 flertall.

§ 7-2 Trer i kraft

En vedtektsendring trer i kraft etter avslutningen av det Landsmøtet der endringen ble vedtatt, med mindre Landsmøtet med 3/4 flertall vedtar et annet tidspunkt, inkludert med umiddelbar virkning.

§ 8. EKSKLUSJON OG OPPLØSNING

§ 8-1 Eksklusjon

Hvis en medlemsforening bryter disse vedtektene, aktivt motarbeider Norsk Digital Kultur, ikke har aktivitet eller driver med ulovlige aktiviteter, kan den ekskluderes fra forbundet. Eksklusjonsforslag må komme fra en sentral tillitsvalgt eller en medlemsforening, eller som et samlet forslag fra minst 10 medlemmer.

§ 8-2 Prosess

Sentralstyret innstiller i alle saker om eksklusjon av medlemsforeninger til Landsmøtet.  Forslag vedtas med 2/3 flertall. Foreninger det stilles forslag mot har ikke stemmerett i sin egen sak.

Eksklusjonvedtak trer i kraft umiddelbart.

§ 8-3 Oppløsning av Norsk Digital Kultur

Oppløsning av Norsk Digital Kultur gjøres ved vedtak med minst ⅔ flertall blant oppmøtte på to påfølgende Landsmøter. Det siste landsmøtet må kun ha oppløsning av forbundet som oppsatt sak utover konstituering. Minst ⅔ av medlemsforeningene må være tilstede på det siste landsmøtet.